Home

A nevelés történeti alapjai

 1. A pedagógia alapjai (Tájékoztató a vizsgához) 1. A pedagógia tudománya, kialakulásának története, tudományágai, kapcsolata más nevelés, oktatás, képzés 80-82, 86-88 3. A gyermekkép változásának történeti áttekintése A gyermekkor története a szülő-gyermekkapcsolattal, a felnőttek gyermekekkel kapcsolatos.
 2. áns.
 3. les történeti és szociológiai összefüggésekbe helyezve mutatja be a nevelés eredményeit, kutatható problémáit. Pusztai Gabriella tanulmánya jó példája annak, hogyan lehet gazdag szakirodalmi háttértanulmányok alapján a böl-csészhallgatók többségétől talán idegen tematikát bemutatni és értelmezni
 4. A nevelés történeti alapjai 2. (20. sz-i reformok és hagyományok PDB1102 2 0 K 3 SP Dr. Pornói Imre x A nevelés történeti alapjai 3. (A magyar nevelés történetének forrásai) PDB1103 0 2 G 3 SP Dr. Pornói Imre x Nevelés elmélet, nevelésfilozófia PDB1202 2 0 K 3 TK Dr. habil Brezsnyánszky László x Oktatáselmélet 2
 5. 1. A kisgyermeknevelés történeti és jelenkori vonatkozásai A nevelésről vallott felfogások történeti változásai, a pedagógiai gondolkodás történeti fejlődése. Embereszmény és gyermekkép a nevelés történetében, a gyermekről vallott felfogások a különféle korokban

A nevelés antropológiai alapjai; Emberkép és a pedagógiai gondolkodás. A nevelés eszményképe A gyermekkor és történeti változásai. Nézetek az ember nevelhetőségéről a nevelés történetében. A gyermek pedagógiai antropológiai megközelítése, lelki szükségleteinek megismerése, diagnosztizálása. Emberképek Agrár mérnöktanárok számára készült A nevelés elméleti és történeti alapjai c. e.lerning-es tananyagot olvassa. A nevelés elméletéről történeti aspektusból értekezni, önmagában is nehéz feladat. Öt ív terjedelemben neveléstörténetről újat írni pedig szinte lehetetlen vállalkozás Noha a nevelés egyidős az emberi társadalommal, és az egyes történeti korszakokban, kultúrákban különböző hangsúlyt kapott, az oktatással együtt jelentős tartalmi változásokon ment keresztül. (Erről a 7. leckében olvashatunk majd részletesen.) Kezdetben a nevelés elmélete és gyakorlata összefonódott A multikulturális nevelés paradigmaváltást jelent, vagyis a különböző gondolkodásmódok értékként és interkulturális szemlélet elméleti alapjai és történeti vonatkozásai az oktatásban' című tanulmány kötete, melyben Boreczky Ágnes, Cs. Czechesz Erzsébet egy-egy rövid, d

Hasonló tételek. A nevelés történeti és elméleti alapjai : egyetemi jegyzet / Szerző: Albert B. Gábor (1967-) Megjelent: (2011) A válságkezelés elméleti alapjai : főiskolai jegyzet / Szerző: Siku László Megjelent: (1999) Bevezetés a nevelés történeti és elméleti kérdéseibe táncpedagógusok számára / Szerző: Németh András (1950-) Megjelent: (1997 Előszó Jegyzetünk a jelenleg érvényben levő kari tantervnek megfelelően készült. A pedagógia elméleti alapjai részben azokról a témakörökről és alapfogalmakról kívánunk vázlatos áttekintést adni, amelyek megítélésünk szerint nélkülözhetetlenek a pedagógiatörténet és a jelen oktatási-nevelési kérdésfelvetésének megértéséhez A pedagógia elméleti és történeti alapjai by: Bajkó Mátyás (1925-1999) Published: (1994) Neveléstan : Bevezetés az iskolai nevelés munkájába by: Imre Sándor (1877-1945) Published: (1995

Az e-learninges tankönyv használata - PT

Tantárgyfelelőse vagyok többek között a Nevelés- és művelődéstörténet, az Összehasonlító neveléstudomány, a Neveléstudományi paradigmák, A nevelés elméleti és történeti alapjai, valamint a Pedagógiai kutatásmódszertan című tárgyaknak Tantárgy neve A nevelés történeti alapjai Tantárgy kódja CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja SP 1

2.2.1. A pedagógia kialakulás

 1. Kötetünk tanulmányai a nevelésszociológia széles körét fogják át. A tudományág történetétől a jelen rendszerszintű és kisebb csoportokat érintő problémáinak feltárásáig elemzik az oktatás és nevelés folyamatát, ennek a folyamatnak az intézményeit, ágenseit. Mindezt azzal a szaktudással és szándékkal, hogy a ma felsőoktatásban tanulók, az oktatás.
 2. 1. A nevelés történeti alapjai 2. A tudományos gondolkodás sajátosságai és a tudományosság kritériumai a pedagógiában/ neveléstudományban 3. A pedagógia/neveléstudomány interdiszciplináris beágyazottsága, tudományközi kapcsolatai, a neveléstudomány részterületei 4. Személyiség fejlődés 5. Tanulás - iskolai.
 3. Tantárgy neve A nevelés történeti alapjai Tantárgy kódja CGF 1101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+0 Félévi követelmény koll Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Vincze Tamás.
 4. azok hatása az osztálytermi munkára: A multikulturális és interkulturális szemlélet elméleti alapjai és történeti vonatkozásai az oktatásban. elTe eötvös kiadó, Budapest. 3-20. 2 a kötet nagyrészt az oTka k-79143 sz. Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztályterm
 5. Magyar neveléstörténet. 19-20. század Neveléselméletek a 19. sz-ban Oktatásügy Oktatáspolitika a 19-20. sz-i Mo-on A két világháború között Keresztény konzervativ oktatáspolitikába rejtett szélsőjobboldali fordulat Klebelsberg Kuno Fináczy: Neveléselméletek a 19. sz-ban Karácsony Sándor Állandó Emlékkiállítás.
 6. t a Pedagógiai kutatásmódszertan cím? tárgyaknak. Vezetésemmel formálódott ki és került indításra 2008-ban a PTE BTK Neveléstudomány MA programja, ahol a Neveléstörténeti kutatáso
 7. den magyar pedagógusnak foglalkoznia kell a környezeti nevelés kérdéseivel (NAT 1995). Ez a dolgozat azt mutatja be, hogy milyen pedagógiai, pszichológiai alapokon építkezhet

A nevelés elméleti és történeti alapjai 2 TM021 BTM014 2 Pedagógiai megfigyelések előfeltétel: BTM011 Neveléselmélet szeminárium és Oktatáselmélet szeminárium együtt fedik le 1+1 TM025 TM026 . BTM021 2 A nevelés-oktatás tudományos alapjai Nincs megfelelője -- -- BTM022 2 A gyermek fejlődése és megismerése. A nevelés elméleti és történeti összefüggései (BTTK370OMA) 3 K 2. Választható tárgyak: (a 7. és 8. félévben kell két kurzust választani a hallgatóknak): Választható előadások (1 kötelezően választandó) Modern irányzatok a pedagógiában (BTTK510OMA) 2 K 2. Nevelésszociológia (BTTK520OMA) 2 A nevelés elméleti és történeti alapjai: Előszó: 14: A nevelés tudománya és a tanárképzés: 14: A nevelés és neveléstudomány: 19: A fogalmak kialakulásának folyamata: 21: A magyar nevel szó etimológiai vizsgálata: 22: Összefoglalás: 24: A nevelés tudománya: 26: A neveléstudomány alapfogalmainak rendszere: 27: A. Didaktika - Elméleti alapok a tanítás tanulásához BALLÉR, ENDRE GOLNHOFER, ERZSÉBET FALUS, IVÁN KOTSCHY, BEÁTA NÁDASI, MÁRIA NAHALKA, ISTVÁN FEYÉR, JUDIT RÉTHY, ENDRÉNÉ SZIVÁK, JUDIT VÁMOS, ÁGNE A nevelés társadalmi alapjai. I. Bevezetés. Az első rész az iskolázás történeti és elméleti hátterébe vezet be. Szól arról, hogy az utóbbi száz-százötven évben a világ fejlett országaiban milyen gyors növekedésnek indult az iskolázás. Bemutatja, hogy ebben milyen szerepet játszanak az egyes emberek, társadalmi.

TÖRTÉNETI ALAPJAI I. - JEGYZET-TERVEZET-Dr. Khademi-Vidra Anikó Ph.D 1. TARTALOMJEGYZÉK A neveléstudomány - miként a nevelési, a tanítási gyakorlat is - hosszú ideig pedagógia volt. Nemcsak elnevezését, de tárgyát, szemléletét tekintve is. A pedagógia Kurzuskód és név B-TARS092- A nevelés elméleti és történeti alapjai II. Kurzusfelelős neve és adatai: Szűcs Norbert főiskolai adjunktus Kurzus adatai Heti óraszám Értékelés Kreditszám 2 Kollokvium 2 Általános cél. A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a korábbi korszakok nevelési elméletével és gyakorlatával, annak érdekében, hogy megfelelő alapokat. A nevelés-lélektani megközelítés tágabb értelemben kiterjedhet a felnőttek viselkedéskorrekciójának, képzésének, oktatásának kérdéseire. ELMÉLETI ÉS TÖRTÉNETI KÉRDÉSEK. UTÓDGONDOZÁS ÉS GYERMEKNEVELÉS - A NEVELÉS EVOLÚCIÓS ALAPJAI - VAJDA ZSUZSANNA. A SZOCIALIZACIO ELMÉLETI KÉRDÉSEI - Kósa Éva A pedagógia tudománnyá válásának történeti folyamata A gyermekről való gondolkodás történeti fejlődése, változásai. Gyermekképek a XX. században Az erkölcsi nevelés alapjai: jellemformálás, erkölcsi fejlődés kérdései Az erkölcsi fejlődés életkori jellemzői Az erkölcsi nevelés feladatai, kihívása

Példányok: A nevelés történeti és elméleti alapja

Ugyanis a nevelés antropológiai megközelítését ez ideig kevéssé deklaráltuk. Vagy ha alkalmaztuk is, nemigen szóltunk a - magyar vonatkozásban megjelent - szakmai forrásairól. (Lásd és vö. például A pedagógia alapjai c. jegyzetet [1978] vagy Angelusz Erzsébet könyvét [1984] és a többit! A nevelés történeti alapjai Dr. Vincze Tamás András BOV1220 Családpedagógia Bodnárné dr. Kis Katalin BOV1221 Népi játékok Folk Plays Dr. Ratkó Lujza BOV1222 Bábművészet és a bábozás módszertana Pupetry and Methodology BOV1223 Gyógytestnevelés elmélete és módszertan - A nevelés fogalma, alapelvei, színterei, módszerei, folyamata, a nevelési cél, a nevelés - történeti háttér - a pszichológia módszerei - a pszichológia ágai a csoportok fajtáit és szerveződésük alapjai, a csoportfejlődés szakaszai - a sztereotípi A tanórán kívüli nevelés funkciói, a tanórán kívüli nevelés típusai, feltételei, szervezésének feladatai 5.1.5. A tanórán kívüli nevelés iskolai színtere A polgári védelem, az iparbiztonság alapjai és feladatai. A tűzoltó fecskendőkkel, készülékekkel kapcsolatos alapfogalmak, jellemzők. A büntetés-végrehajtási nevelés fogalma, célja, történeti fejlődése. A börtön sajátos környezete, a személyzet munkakörülményei

A pedagógia elméleti és történeti alapja

Az írásbeli szövegalkotás pszichológiai alapjai. Debrecen: Pedellus 11. Nyelvrokonság, nyelvi változás és nyelvváltozatok (nevelési-fejlesztési célok, történeti szemlélet az anyanyelvoktatásban, a nyelvrokonság megállapítása heurisztikus eljárásokkal; nyelvi változások a hangtan, alaktan, mondattan területén. s(1.) ELMÉLETI ÉS TÖRTÉNETI KÉRDÉSEK UTÓDGONDOZÁS ÉS GYERMEKNEVELÉS - A NEVELÉS EVOLÚCIÓS ALAPJAI (Vajda Zsuzsanna) 31 A szülői ráfordítás és a szülői motiváció 33 Szülővé válás és gyermekvállalás 3 A nevelés elméleti és történeti alapjai; teljesítendő min. 2k. B-PED041 A nevelés elméleti és történeti alapjai, Előadás őszi févben, 2 óra, Kollokvium. 2 B-TARS10 Óvodapedagógia; teljesítendő min. 8k. B-TARS101 A nevelés elméleti és történeti alapjai, Előadás őszi févben, 2 óra, Kollokvium. 2 B-TARS10

Dr

A pedagógia elméleti és történeti alapjai I. 1. - A pedagógia elméleti és történeti alapjai II. 2. A pedagógia elméleti és történeti alapjai I. Didaktika 3. A pedagógia elméleti és történeti alapjai II. Neveléstan 4. Didaktika Nevelés az iskolában I. 8. Neveléstan Nevelés az iskolában II. 9. Nevelés az iskolában I A pedagógia elméleti és történeti alapjai I. 1. - A pedagógia elméleti és történeti alapjai II. 2. A pedagógia elméleti és történeti alapjai I. Didaktika 3. A pedagógia elméleti és történeti alapjai II. Neveléstan 4. Didaktika Nevelés az iskolában I. 7. Neveléstan Nevelés az iskolában II. 8. Nevelés az iskolában I 4. Kéri Katalin (2004): A muszlim nevelés elméleti és történeti alapjai. Debreceni Egyetem, habilitációs értekezés tézisei. 5. Kéri Katalin (2004): Leánynevelés az aztékok körében. Neveléstörténet, 1. 92-109. 6. Kéri Katalin (2006): Az aztékok kincse: A Kolumbusz előtti latin-amerikai orvoslás és hatása a XVI A nevelés szükségessége és lehetősége 56 1. A probléma történeti áttekintése 56 2. A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők: öröklődés, környezet, nevelés 59 3. A nevelés lehetősége, a nevelhetőség kérdése: öröklődés - környezet - nevelés viszonya 74 4

Holdings: A nevelés történeti és elméleti alapjai

 1. den szegmensében létező bevezető kurzus konkrét tananyaga, mely arra tesz kísérletet, hogy a frissen érkező hallgatókat eligazítsa a pedagógia mibenlétében és világában, elindítsa őket a további ismeretszerzés és tájékozódás útjain, vala
 2. 1. Neveléstudomány történeti alapjai, kiemelkedő hazai és nemzetközi teoretikusai. A nevelés társadalmi jellemzői, az n-kultúráció szocializáció, individualizáció folyamata. Társadalomismereti, társadalompolitikai, szociálpolitikai alapok. A társadalomtudomány vizsgálati és kutatási módszerei. 2
 3. t leendő pedagógus mikor veszem ennek hasznát a munkám során. Száraz tananyag, tele hibákkal
 4. Tematika: Az oktatáselmélet a pedagógia szakterületeinek rendszerében, történeti alakulása, oktatáselméleti paradigma-váltás a 20. században. A nevelés elveinek, filozófiájának és gyakorlatának történeti alakulása nemzetközi és hazai kitekintésben. Az iskola kultúrtörténete, a gyermekkép és a nevelési eszmények, a
 5. XI.3. A szintetizáló pedagógiai program alapjai, konkrét előzményei 251 XII. A szintetizáló professzionális nevelés (SZPN) 255 XII.1. Eddigi tudományos előzmények 255 XII.2. A szintetizáló professzionális nevelés ökológiai háttere 256 XII.3. A gyermeki fejlődés sajátosságaira épülő SZPN iskola jellemzői 25

Csíkos Csaba ALAPJAI ják magukat: biokémia, történeti földrajz, szociálpszichológia és a többiek. Kü-lönösen izgalmas, amikor klasszikusan humán- vagy reáltudományágnak tartott nagyobb rendszerek is a nevelés-tudomány kutatási területéhez tartoznak. A személyiség részrendsze re Tanulási, tanítási, nevelési stratégiák és módszerek Módszertani kérdések és történeti, társadalmi vonatkozásaik a nevelés és tanulás pedagógiai segítése terén. A pedagógusok módszertani kultúrája kutatási eredmények alapján. Innovatív módszerek és pedagógiai eljárások. Adott műveltségi terület, illetv A nevelés-oktatás pszichológiai alapjai 6 . 011 K . A tanítás-tanulás fejlődéslélektani alapjai 2 Ea 2 012 K . A szocializáció, a társas környezet pszichológiája . 2 Ea 2 013 K . A tanulók és tanulócsoportok megismerése . 2 Gy 2 . A nevelés célja, feladatai és módszerei 6 . 021 K . A nevelés céljai, feladata A rövid történeti bevezetést követően a környezetpedagógia céljainak, területeinek áttekintése következik. Az alapok lerakása után a környezeti nevelés főbb területeinek (közoktatás, felsőoktatás, szakképzés, erdőpedagógia, iskolazöldítés) módszertani elemeivel ismerkedhet az olvasó, számos gyakorlati példával.

SZTE - ETR - 'A nevelés elméleti és történeti alapjai I

SZTE - ETR - 'Nevelés elméleti és történeti alapjai' című

* a katolikus oktatás és nevelés történeti és filozófiai értékeinek, a jelenkori katolikus pedagógia mibenlétének, elveinek, módszereinek, alapdokumentumainak ismerete; (Biblia), a katolikus tanítás foglalata (Katekizmus), a katolikus hit alapjai, tendenciák és módszerek a katolikus nevelés történetében. Filozófiai. Nevelés elméletet történeti alapok Ez a nő kész katasztrófa! A tegnapi vizsgán gúnyosan megjegyzéseket tett a vizsgázóknak, kijelentette, hogy aki nem tudja befogni, az máris kimehet elégtelennel. Hogy lehet valaki ennyire gyökér? Nem elég, hogy az ember stresszel, ő még élvezi is, hogy így beszélhet a diákokkal mivel.

Ambrus Attiláné dr

Kód Tárgy utargy Előfeltétel Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet + Gyakorlat féléves Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktat 9.6 A tudatosság idegrendszeri alapjai 288 9.6.1 A hasított agy és a tudat 290 9.6.2 A tudat és az agyi irányítóközpontok 292 9.7 A tudat keletkezése a törzsfejlődésben 294 9.7.1 A tükörneuronok különös világa 298 9.7.1.1 Merlin Donald tudatkeletkezési elmélete 30 10. Tanulási, tanítási, nevelési stratégiák és módszerek Módszertani kérdések és történeti, társadalmi vonatkozásaik a nevelés és tanulás pedagógiai segítése terén. A pedagógusok módszertani kultúrája kutatási eredmények alapján. Innovatív módszerek és pedagógiai eljárások A nevelés-oktatás színterei, hatásrendszerének sajátosságai. 2. A nevelés - oktatás cél - és feladatrendszere. Értékközvetítés és erkölcsi nevelés. − A nevelés főbb történeti megközelítési módjai, modelljei. Az értékek és normák sokszínűsége. − Embereszmény és nevelés. A nevelés, mint.

Varga Aranka (szerk

ESZMÉNY, CÉL, FELADAT A NEVELÉSBEN A CÉL FUNKCIÓJA NEVELŐMUNKÁBAN A CÉLOK KIJELÖLÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A NEVELÉSI CÉL TÖRTÉNETI VÁLTOZÁSAI A NEVELÉS CÉLJA NAPJAIKBAN A NEVELÉSI CÉL ÉRVÉNYESSÉGE ÉRTÉKEK A NEVELÉSBEN ÉRTÉKRENDEK ÉRTÉKTÁBLA A NEVELÉS: ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS NORMÁK A NEVELÉBEN AZ ÉRTÉK ÉS. A nevelés történeti alapjai Historical Foundations of Education Dr. Vincze Tamás András BAI0005 Fejlődéslélektan (elmélet és módszertan) Developmental Psychology (Theory and Practice) Dr. Almássy Zsuzsanna Katalin BCG1205 Szakmai identitás fejlesztése II. (Kommunikáció és konfliktuskezelés) The Development of Professional. Zarovizsga tetelek 2007. 1. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2007 - PEDAGÓGIA SZAK A tételek EGYETEMES ÉS MAGYAR NEVELÉSTÖRTÉNET Tekintse át időrendben a társadalmi szükségletek és a nevelési cél összefüggésének korokon átívelő folyamatát a nevelési feladatrendszer tükrében A nevelés történeti alapjai Historical Foundations of Education Dr. Vincze Tamás András BAI0005 Fejlődéslélektan (elmélet és módszertan) Developmental Psychology (Theory and Practice) BCG1205 Szakmai identitás fejlesztése II. (Kommunikáció és konfliktuskezelés) The Development of Professional Identity II Az állam és az iskolai nevelés kapcsolatának történeti áttekintése. (Az állam mint irányító, fenntartó (protestáns német fejedelemségek, felvilágosult abszolutista uralkodók, A szociálpedagógia alapjai (fogalom, kialakulás, kezdetek Magyarországon) Kozma Tamás - Tomasz Gábor (2000): Szociálpedagógia. Osiris Kiadó.

A nevelés fogalma, tartalmi jegyei. A nevelés folyamata 1. A nevelés fogalmának változása - történelmi visszatekintés 2. A nevelés fogalma, tartalmi jegyei 3. A nevelés folyamata Eszmény, cél, feladat a neveléshez 1. Acél és célkitűzés funkciója a nevelőmunkában 2. A nevelési cél eredete - történeti visszatekintés 3 Sportpedagógia 7.2. 2.5.2. Egészségfejlesztés a különböző nevelési színtereken.. 69 7.3. 2.5.3. Az egészségre nevelés feladatai; lehetőségei a. A fejlesztő nevelés - oktatás a tanév rendjéhez igazodó, tanítási évfolyamokra nem tagolódó, de felépítésében az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat. A fejlesztő nevelés - oktatás a Rehabilitációs Pedagógiai Program és az éves Munkaterv alapján folyik. (2o/2o12

Neveléstörténet lap - Megbízható válaszok profiktó

Szeptember 12. Az erkölcsi nevelés történeti áttekintése. Szeptember 19. Az értékválasztás problémái. Szeptember 26. Erkölcs a filozófiában és a teológiában. Október 04. A történeti korok etikai karakterei. Október 10. A világvallások közös erkölcsi tanítása. Október 17. A pedagógia klasszikus és modern. nevelés tekintetében. Egyre kevesebben élnek azok, akik még a nemzeti, polgári, keresztyén értékeket vallják. történeti rekonstrukciója cím spirituális és a szociatív alapok teintetében is . Az SQ elnevezés már több tudományos munkában is a spirituális tálentumot jelenti, így a szociatív qvócienst. A nemzetközi és összehasonlító megközelítésű kötet számos témája közé tartozik a nevelés (pedagógiai) antropológiai megközelítése, történeti-filozófiai előzményei, kapcsolódásai más tudományterületekkel, a nevelés stílusai, valamint a nevelő- és a tanulószerep. 165 oldal 140×200 mm 198 gr ISBN 978-615-5110-74

Video: A környezeti nevelés pedagógiai, pszichológiai alapja

A nem bolognai rendszerben elvégzett tanári mesterség

Az előadások témakörei Az alternatív pedagógia értelmezése Reformpedagógiák -alternatív pedagógiák A reformpedagógia történeti gyökerei, kialakulása A reformpedagógia fejlődésének első szakasza (1889-1918) New School Montessori Decroly Kerschensteiner Ferriére A reformpedagógia fejlődésének második szakasza (1918. A keresztény nevelés mint társadalmi érték (szerk.: Fehér-Fülöpné-Mészáros), Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, 2014. ISBN: 978 963 7306 54 9 Fülöpné Erdő Mária (szerk.): Az értékorientált nevelés alapjai, Szent István Társulat, Budapest, ISBN: 978 963 277 532 történeti antropológia kapcsolódási pontjainak értelmezése. A nevelésszociológia alapjai, kutatások a nevelésszociológiában. KIHÍVÁSOK A NEVELÉS TERÜLETÉN NAPJAINKBAN. FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI ÉS MÓDSZEREI. B/9. A KORA GYERMEKKORI HATÉKONY NEVELÉS SARKALATOS PONTJAI É

- A sportkommunikáció alapjai - A testnevelés- és sporttudományi pedagógia technológiai lényege - A nevelés tartalma - A pedagógiai folyamat szervezeti keretei és színterei - Az oktatás-nevelés módszereinek és a módszer fogalmának történeti átalakulásáról - Függelékek. A jegyzet állapota jó. Kiadó: Fitness Kft A Debreceni Iskola neveléstudomány-történeti vázlata. (2007) Szerk: Brezsnyánszky László, Gondolat Kiadó, Bp. Gyakorlógimnázium a Simonyi úton. (2009) A Debreceni Magyar Királyi Középiskolai Tanárképzőintézet Gyakorló Gimnáziuma 1936-49. Szerk: Brezsnyánszky László és Fenyő Imre. Acta Paedagogica Debrecina CIV. Debrece Pálfi, S., Vargáné Nagy, A., Szerepi, S.: A research about physical contact between roma and non-roma origin children and their kindergarten pedagogues. In: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek : A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara által szervezett EECERA 2018 Konferencia = Early childhood education, families and communities UNIV300-00002 - A nevelés elméleti és történeti alapjai. 2 kredit 2 ea Kötelezően választhat. LBP_PD104K2 A nevelés kezdetei és európai klasszikusai 2 Kollokvium 10 0 0 1 Kötelező - LBP_PD113G4 A társadalompedagógia alapjai 4 Gyakorlati jegy 0 10 0 1 Kötelező - LBP_TO102K4 A nevelés elméleti és történeti kérdései 4 Kollokvium 20 0 0 1 Kötelező A társadalomtudományok történeti kialakulása A szociológia tárgya, módszere és alapvető szemlélete A társadalmi szerkezet kategóriáinak elméleti alapjai Sokdimenziós társadalomszerkezet-elméletek Pénztőke, kulturális tőke, szociális tőke nevelés, a társadalom integrációja Emberi beruházás Módszere